مقام:
مجيد جوانشير افشار-دبير بيمه و رفاه واحد مشهد مقدس
موبایل:
09154144523